Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark toolbar menus now have too much vertical space.

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the changes for Firefox 92, I see "The bookmark toolbar menus on macOS now follow Firefox visual styles." Is there a way to revert to the more compact view for these menus I am used to? I am using a MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) with macOS 11.1.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi

I believe that this is being adjusted in a future update and is currently being tested in our Nightly builds of Firefox.

Hữu ích?

more options

I look forward to seeing such an update.

Hữu ích?

more options

Same problem here.

Ugly. Un-efficient. Un-ergonomical.

This is the Big Sur macOS design sh*t. Please Mozilla, give us people less eye candy, we want to enjoy using apps, not being poured over with unhealthy sugar. Bah!

If I had three thumbs, I would down four of them.

Hữu ích?

more options

In the current Firefox 92 release you can only reduce the menu spacing via userChrome.css. In the next Firefox 93 release (current Beta/DE) they have added support to reduce the menu spacing via "Density: Compact" on the Customize page.

Note that "Compact" is no longer present by default as a Density choice in Customize.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.