Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu Spacing

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mbetts1

more options

Why do you fix things that ain't broke. You want to change things advise those that want change of necessary ACTIONS TO ACCEPT CHANGE. I've had to waste precious time getting to this screen to enter message. Screen real estate is a premium. Why blow it up with white space. Come on! Please return to previous screen formats.

It's been quite awhile since you've made unnecessary display format changes. Please return it to the way it was.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

U could'veat least made it selectable / unselectable though menu item tools/Settings

Hữu ích?

more options

In Firefox 92 you can only reduce the menu spacing via userChrome.css. In Firefox 93 (current Beta/DE) they have added support to reduce the menu spacing via "Density: Compact" on the Customize page.

Hữu ích?

more options

Hopefully v 93 will be out soon to fix the menu bookmark folder item spacing 'bug' ! Otherwise I love Firefox!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.