Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks toolbar disappeared this morning (I believe since updating to v92.0 64bit)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Bookmarks toolbar disappeared this morning (I believe since updating to v92.0 64bit) Running Windows 7 64bit Tried View > Toolbars > Bookmarks Toolbar > Always Show = Nothing. Allocation of Toolbar space is shown and allocated but it is empty. Tried to sync now, still no luck.

Under Bookmarks button on the menu bar on top of Firefox > Bookmarks Toolbar and all its contents are there.

Please help.

SherabPuntsok

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Open the Customize window and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

  • Right-click empty toolbar area -> Customize

You can check that the "Bookmarks Toolbar Items" control is on the Bookmarks Toolbar. If the "Bookmarks Toolbar Items" control is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize window to the Bookmarks Toolbar.

If you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Open the Customize window and set what toolbars (Show/Hide Toolbars) and toolbar items to display.

  • Right-click empty toolbar area -> Customize

You can check that the "Bookmarks Toolbar Items" control is on the Bookmarks Toolbar. If the "Bookmarks Toolbar Items" control is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize window to the Bookmarks Toolbar.

If you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.