Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Popup Blocker??

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Setting up a new system and when I try to use the print function in Gmail under Firefox, I get a message about popup blockers not allowing me to print. I use Vipre Internet Security & Malwarebytes, the same as I have always done, but "this time" it is different? Is there some other setting perhaps in Windows (presently has 10 Home, latest version ) Thanks

Setting up a new system and when I try to use the print function in Gmail under Firefox, I get a message about popup blockers not allowing me to print. I use Vipre Internet Security & Malwarebytes, the same as I have always done, but "this time" it is different? Is there some other setting perhaps in Windows (presently has 10 Home, latest version ) Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you post a full screenshot of the issue?