Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On my second screen, firefox is missing the upper part of its browser display

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

This only happens on my second screen. I can temporarily get the full window display by clicking on the windows 10 bottom bar with Shift Right click Restore, and it is ok as long as the window is not full screen, as soon as I make it full screen again I am back to loosing the top part of the browser window as per screen shot. It is not happening with other programs such as Microsoft Word which displays normally on my second secrren. This jsut started happening today. Any thoughts on how to fix this? Thanks S

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.