Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows Does Not Launce firefox.exe

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mhinnc

more options

1) As of Sept 9, Windows will not launch firefox.exe, either by clicking on the filename or clicking on a shortcut to it. It says there's no protocol - see attached image. However, if I rename firefox.exe to something different (firefo.exe), it will launch from clicking on the filename and clicking on a shortcut link.

2) In addition, In Windows settings, Firefox is set as default for file types http & https and for browser. Clicking on any http or https file or link ends up with the same result (see attached image).

3) In Firefox settings, Firefox doesn't recognize that it is my default browser. Each time Firefox is launched I receive the message that it isn't, I select to make it, and it remains as if it is not my default browser (see attached image).

Ran admin command scannow /sfc. Errors found and fixed, without resolving the above problems.

Uninstalled Firefox, reinstalled without resolving the above problems.

HOWEVER, if I select Edge as my default browser, Edge allows itself to recognize that is my default browser and will launch any http & https link, as well as open itself when I click on the Edge executable file.

Any ideas how to correct this behavior in Windows 10?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, title should read "... launch..., not launce"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.