Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to go back to default theme in firefox 92.0

  • 9 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kiki

more options

How I could go back to default theme in firefox 92.0 64 bit

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Just click menu ≡ , select Add-ons and themes and choose Themes in the left pane.

Hữu ích?

more options

Hi, TyDraniu thank you very much for the reply. In the meantime I am using a light colored theme. I can not find default button if, there is any?

Hữu ích?

more options

I don't think so. Recently we have 3 or 4 bundled themes to choose from, and there's no default button.

Hữu ích?

more options

Hello TyDraniu,

Thank you once again. Actually the background color played an important role for those whose eyes got problem or who like light colors. I do not know why did Firefox replace the browser color. Any way thank you for your feedback I appreciate that very much.

Hữu ích?

more options

I think the theme you seek is "System Theme." Please look for the entry below "Browser Version 92 of 7 Sept 2021" and make comments there as well to wake up the folks that are supposed to fix problems like this one.

Hữu ích?

more options

HiSgrB2, thank you for the reply. You wrote "Browser Version 92 of 7 Sept 2021" where am I suppose to browse in the theme or web? Refer screen shot showing themes.

Thank you

Hữu ích?

more options

@Ari94 I'm pretty sure SgrB2 is referring to this own thread - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1349997

Hữu ích?

more options

Kiki, thank you for the reply.

Hữu ích?

more options

No worries. Glad to help. (:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.