Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website Fonts have a Black Stroke/Outline

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ryujin

more options

Some sites like OP.GG have a black stroke on letters. I've already looked at other forums and options.


Settings > Language and Appearance > Fonts and Colors > Advanced > Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above. This method does not work along with disabling high contrast (disabled already)

Any sort of help would be appreciated except telling me what I already did. Thank you

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can check for font related issues.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also, make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can check for font related issues.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

more options

cor-el said

You can check for font related issues. You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected. You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Using the inspector, I was able to find out what font the website was using. Which was Helvetica 75 Bold Outline, I ended up deleting the font from my windows fonts folder. Fixing everything, Thanks a bunch!

edit: grammar

Được chỉnh sửa bởi Ryujin vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.