Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot enable/disable themes

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

Clicking "Enable" in the "Manage Your Themes" area seems to do nothing. I've tried clicking both buttons in the screenshot shown below and nothing happens at all. If I click the theme itself it takes me to another screen where the "Enable" button is also broken.

What could be causing this?  How can I change to Dark theme?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi billynoah vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.