Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After update to 91.0.2 on Win 10 Pro only a bookmark folder for shopping is available - profile is OK

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi johngammel

more options

Prior to update this morning I had a top with about 50 items and a folder just for car shopping which has lots of items. Updated to 91.0.2 and now only the shopping URLs are shown. Manage gets me nothing. The folder C:\Users\Xxxx\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6dbbz7gb.default-release\bookmarkbackups most recent item is 4 months ago but an extract errors out.

Is it possible to get back to my old bookmarks? If so, how?

Giải pháp được chọn

Solved. 2 systems reboots and about 6 FF restarts and all is well. Important lesson - make backups every month or so.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Haha - all my account logins except for gmail and my professional account are also gone. It's as if I did some type of limited reset.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Solved. 2 systems reboots and about 6 FF restarts and all is well. Important lesson - make backups every month or so.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.