Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install a FF extension from github

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi info2419

more options

Hello folks,

how can I install this extension on github into firefox? I dl'ed the files, put them in a zip but ff says "broken". https://gitlab.com/alanramsey/auto-reload-tab

thanks AO

Giải pháp được chọn

Hi

The best way is to look for it in https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/ and install it from there.

If you just want to test it as part if some development work, you will need to

I hope this this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

The best way is to look for it in https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/ and install it from there.

If you just want to test it as part if some development work, you will need to

I hope this this helps.

Hữu ích?

more options

This is a npm project, you need to set up a node.js environment first.

I managed to build this extension, but there's nothing special in it. It's better to use something from AMO, for instance https://addons.mozilla.org/firefox/addon/tab-reloader/

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

OK thanks. Got what I needed now.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.