Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can we control Firefox Home Page Button from Javascript or better way to control it ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Hi,

We facing critical scenario of the our application. I tried to click on Firefox home page button after that i passing specific application URL from browser's search option. Then we navigate to dashboard page.

Can we destroy session or remove session data, when we click on homepage button of Firefox? Because we going to completely out of the application when we click on Firefox home page button. And session is still there. I not able to handle during on this process.

Please guide me or provide better way...

Thanks,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1349417