Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

While changing profiles, sed Profile wont open and said a Error Message

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When i was changing Profiles, Firefox said an error message "Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing Firefox profile. For your protection, create a new profile for this installation of Firefox"

Its my first time using Firefox and I'm very Worried. I have a lot of data and bookmarks on that profile. I have 2 types of Firefox, Normal Firefox (Version 91.0.2 64-bit) and Firefox Dev Edition (Version 92.0b9 (32-bit) Normal Firefox for Browsing and Dev Edition for coding. When i was trying to use the Profile in Dev Edition (Pre-made in Normal Firefox) it worked. But when i was trying to use the profile that i used on Dev Edition it doesn't work. Then i was forced to make a new profile.

Can anyone solve this problem? I've never Updated Firefox because i downloaded in Version 91.0.2

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can upgrade a profile, so it is possible to run a Firefox release profile with the DE version. Once you have done this, either deliberately or accidentally, then you can no longer use this profile with an older Firefox version. You always need to be cautious when you use multiple Firefox versions Firefox 92 is about to be released next week (update on DE have been halted and Beta is in release (RC) stage).

See "Blocking downgrades" and "Disabling the changes".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can upgrade a profile, so it is possible to run a Firefox release profile with the DE version. Once you have done this, either deliberately or accidentally, then you can no longer use this profile with an older Firefox version. You always need to be cautious when you use multiple Firefox versions Firefox 92 is about to be released next week (update on DE have been halted and Beta is in release (RC) stage).

See "Blocking downgrades" and "Disabling the changes".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.