Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox / MacOS: Profile cannot be found found. It´s probably not available or access denied.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello,

since yesterday after closing FF to restart, I encountered a problem. Everytime, when I try to open FF, it says that the profile isn´t available or not accessible.

I tried already to rename in /library/Application Support/Firefox, Profiles.ini -> Profiles.iniOLD and the folder Profiles -> ProfilesOLD.

As well I tried to call the Profile Manager from terminal using the below commands, since FF isn´t open. /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox -ProfileManager

No matter, whether I rename the profile.ini or try to call the profile manager. Each time I get the same warning, that the profile isn´t available.

Since I tried every possible solution, which I could find on the help pages, I hope to find help from the community.

best regards Corey

Được chỉnh sửa bởi fgd4ff vào

Giải pháp được chọn

It turned out, that my User/Library/Caches wasn´t any longer a folder, but a simple (text)file named caches. After removing/renaming this, instantly new Caches folder was created. Thereafter Firefox could be started again.

Thank you for your support.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It turned out, that my User/Library/Caches wasn´t any longer a folder, but a simple (text)file named caches. After removing/renaming this, instantly new Caches folder was created. Thereafter Firefox could be started again.

Thank you for your support.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.