Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to take a screen shot

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 537 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

how to take a screen shot ?

how to take a screen shot ?

Giải pháp được chọn

Hi Mkora, Could you try the instructions in the following article, and see if they help: Take screenshots in Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Screenshots on a Mac:

To take a screenshot of the entire screen, press Shift-Command-3. To take a screenshot of part of the screen, press Shift-Command-4 and then drag the cursor to outline the area you want to capture. If you want to capture a specific window, press Shift-Command-4. Hit the spacebar.

Screenshot on Windows computer: To take a screenshot of your screen, press Ctrl + PrtScn keys.

There are also softwares which you can download that make screenshotting your screen easier.

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

Giải pháp được chọn

Hi Mkora, Could you try the instructions in the following article, and see if they help: Take screenshots in Firefox