Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1809 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a new business website http://affordable-tutors.com/about-our-tutors and I tried to put in my video https://youtu.be/EQxd_cowXPg

but it gives me the following error. Website will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it

What can I do?

Yes, I own all the rights for that video.

I have a new business website http://affordable-tutors.com/about-our-tutors and I tried to put in my video https://youtu.be/EQxd_cowXPg but it gives me the following error. Website will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it What can I do? Yes, I own all the rights for that video.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Problem solved.

more options

Well done. Could you please tell us how you fixed the issue as this can help others with similar problems.

more options

Note that this is fixed by using the correct code to embed a YouTube video. You can't use a direct link like https://youtu.be/EQxd_cowXPg as that makes YouTube send a X-FRAME-OPTIONS header that denies this. You need to use a https://www.youtube.com/embed/ link to make embedding work like you appear to be currently doing.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào