Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

An ask to stop asking to update password?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Websites are starting to put on layers of protection. More than just username/password but by filling in that info, on a different screen I will be asked for a pin or provide a response to "your mother's brother's middle high school" Currently, when I put in different info than my password, Firefox provides, Update Password or delete login. To escape this there is a "close X", but it would be helpful if Firefox allowed me to say, Never Update or stop asking me to update this password. As I said, many sites are asking for more than user/password and for right now, I am comfortable with typing the extra info, every time I visit those sites.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can create a login block exception for this origin (protocol and hostname) to prevent Firefox from asking to update a stored password. You can possibly inspect and edit this login password in Lockwise.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.