Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser has sent an unrecognised command - arclays Bank online

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Like several others, I have been getting this error. My wife relies critically on using Barclays for two charities, and it is driving her mad! I have noticed that when this error appears, rre-sending the current URL in full seems to restore normal operation. It did not appear until 91.0.2 arrived.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Barclays, not arclays!!

Hữu ích?

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

This issue can be caused by corrupted cookies or blocked cookies.

  • check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools -> Page Info -> Permissions"

If you use a bookmark to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.