Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I use norton password manager on my macbook pro and with the last update I am now not able to use my password manager.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mefaef1986

more options

I use Norton password manage on my Mac book pro and with the last update I am now not able to use my password manager. I read something saying that update 91.0.2 would fix this issue. It did not work for me for my Norton password manager. I talked to Norton support and they are saying that everything on their end is working fine because I am able to use my password manager on my phone on a different system. They are saying it is Firefox. Can someone help me with this.

Thank you

Giải pháp được chọn

In other words a Firefox update caused the Norton extension to break. I recommend maintaining a redundant password manager. Firefox has a built-in password manager if you plan on using Firefox on every device. LastPass is a browser extension and syncs across different browsers and platforms. The Mac OS's Keychain Access app works with iCloud, Safari and iOS.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In other words a Firefox update caused the Norton extension to break. I recommend maintaining a redundant password manager. Firefox has a built-in password manager if you plan on using Firefox on every device. LastPass is a browser extension and syncs across different browsers and platforms. The Mac OS's Keychain Access app works with iCloud, Safari and iOS.

Hữu ích?

more options

I do not use FireFox on every device that is why I use Norton and have been using it for years. FireFox needs to come up with a fix for this. I am sure I am not the only person with this issue. Thank you for your reply.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.