Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not save new password for Google account

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JP

more options

I have two Google Accounts, a private one, and a company account. The company requires to change the PW from time to time. Immediately after doing that, Firefox offers to update the saved login and I choose to update. To my dismay, I find out later, that the new PW was not saved, and I cannot login any more.

Happened three times now, and the third time I paid extra attention and updated in Lockwise manually after Firefox failed again. This is a nasty bug. Now I cannot trust Firefox to save my passwords?

Seems related: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1272808

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When it offers to update the saved login, does it give you an option to show the password? It is possible that it is filling in the password for the site but not for any particular username. So there might be a bunch of passwords saved at various dates for that website when you visit about:logins.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.