Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove extra toolbar or extra address bar at the top of Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1003 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had to reinstall Firefox after installing a new hard drive. I have an extra toolbar or extra address bar at the top of the page. I have tried everything to make it go away. I have searched and searched. Nothing works. It takes up space and is not necessary. How do I make it go away and stay away??HELP!

I had to reinstall Firefox after installing a new hard drive. I have an extra toolbar or extra address bar at the top of the page. I have tried everything to make it go away. I have searched and searched. Nothing works. It takes up space and is not necessary. How do I make it go away and stay away??HELP!

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?

Note that you can possibly switch to Full Screen Mode.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What is in this bar?


Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox v47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar. Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

Look for Show / Hide Toolbars or just Toolbars at the bottom left.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

more options

Giải pháp được chọn

Can you attach a screenshot?

Note that you can possibly switch to Full Screen Mode.