Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

let me play Roblox let me play Roblox let me play Roblox let me play Roblox let me play Roblox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 124 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Delete privacy connection errors and let me play Roblox

Delete privacy connection errors and let me play Roblox

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I am tired of waiting And delete privacy connection errors i wanna play roblox

more options

See:

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":