Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Playstation/Sony website will not let me log in.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi naxthortm

more options

Whenever I try to log into Playstation/Sony's website it keeps throwing this error:

A connection to the server could not be established. (18.3ec8d917.1629664264.c0ae22c)

I can log into it fine via Edge and any other browser but Firefox. I have also disabled all addons and reset my cache and history and still throws this error. It is a firefox issue.

Giải pháp được chọn

I figured it out, I uninstalled Firefox and then searched for all mozilla folders in my %appdata% and deleted them. Then I reinstalled Firefox and it seemed to fix the issue. So something in one of those folders in Roaming, and Local had an issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You will need to show us the issue. Sounds like something is being blocked. It would help us help you if you the full browser.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

You will need to show us the issue. Sounds like something is being blocked. It would help us help you if you the full browser.

Mine doesn't show third party cookies, it is on standard protection.

Hữu ích?

more options

What security software are you running? Can you try another account on the computer without logging into your Firefox account.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

What security software are you running? Can you try another account on the computer without logging into your Firefox account.

I am running malwarebytes premium but it is only in Firefox. I can log in via chrome, edge, and internet explorer on the same PC. I also did a Firefox refresh and it still gives the same error. Firefox on iOS on my iPad allows me to login. I’ll try disabling my virus protection but I don’t think that’s it because it is working on other browsers. If it was my anti virus software it would be blocking it on the other browsers. Thus why it is a Firefox issue.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I figured it out, I uninstalled Firefox and then searched for all mozilla folders in my %appdata% and deleted them. Then I reinstalled Firefox and it seemed to fix the issue. So something in one of those folders in Roaming, and Local had an issue.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.