Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Last update and part most page are gone

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, I just installed Firefox 91.0.1 since then every page background as lost any color and I cannot tell any selection I need to make.

example first picture from firefox and second from google chrome

Hi, I just installed Firefox 91.0.1 since then every page background as lost any color and I cannot tell any selection I need to make. example first picture from firefox and second from google chrome
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

cor-el said

This could be a problem with High Contrast Mode on Mac. See "New" in the release notes. Firefox now automatically enables High Contrast Mode when "Increase Contrast" is checked on MacOS in the Accessibility settings.

Make sure you allow pages to choose their own colors.

  • Settings -> General: Fonts & Colors -> Colors: "Override the colors specified by the page with my selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

cor-el said

This could be a problem with High Contrast Mode on Mac. See "New" in the release notes. Firefox now automatically enables High Contrast Mode when "Increase Contrast" is checked on MacOS in the Accessibility settings.

Make sure you allow pages to choose their own colors.

  • Settings -> General: Fonts & Colors -> Colors: "Override the colors specified by the page with my selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.

more options

Thanks, it worked. Looks good now!

more options

Glad to help. Safe Surfing.