Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

after a reinstall of firefox 91.0.1, missing home icon next to refresh icon, where is switch to turn home icon back on?

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 85 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

cannot find switch for home icon's location, no longer visible after a windows recovery OS, aka little house on address bar next to circle arrow refresh icon....i might be blind, but i cud not find in settings, home page default ...tell it was not removed in new update...thanx

Giải pháp được chọn

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox 47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

In the new window, look for the icon. When you find it, hold down the left button on it, and move it to where you want it to be. You can move any of the icons you want from here, but; some icons are locked in place.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

not there anymore

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox 47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

In the new window, look for the icon. When you find it, hold down the left button on it, and move it to where you want it to be. You can move any of the icons you want from here, but; some icons are locked in place.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

Hữu ích?

more options

None of this worked. I still don't have a "Home" icon.

Hữu ích?

more options

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.

Did you try Restore Defaults if you can't find the Home button ?

You can try to reset browser.uiCustomization.state on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.