Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Bookmark Tags limited to 10 entries

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bempemann

more options

Hello,

I love the tagging bookmarks feature in Firefox. But unfortunately it does not work properly like explained in the help docs.

I search for tags by typing '[+] + [Tag]'. This works for me but I only can search for 10 entries maximum.

Why there is this limitation to bookmark entries in my search bar? And how can I see all my tagged entries even when there are more than 10?

Kind regards Benni

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar and set browser.urlbar.maxRichResults = 20.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar and set browser.urlbar.maxRichResults = 20.

Hữu ích?

more options

Thanks a lot @TyDraniu, was a big help (:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.