Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using File Explorer to Open a Local File as Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JP

more options

Windows 10 Home 21H1 (in Korean Environment) Firefox Developer Edition 92.0b5 (64-bit)

When I open a local file which linked firefox as default app by file extension, it seems to open in a new window for about 5 sec. Then the new tab is close, and it opens as a new tab in already opened window. However this problem didn't happen to until recently.

I searched on google but i can't find that I want answer to solve this problem. It's so annoying :( pls help

Windows 10 Home 21H1 (in Korean Environment) Firefox Developer Edition 92.0b5 (64-bit) When I open a local file which linked firefox as default app by file extension, it seems to open in a new window for about 5 sec. Then the new tab is close, and it opens as a new tab in already opened window. However this problem didn't happen to until recently. I searched on google but i can't find that I want answer to solve this problem. It's so annoying :( pls help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you share a gif? Also, does the problem persist when invoking firefox to open the file directly using Command Prompt/ Power Shell?