Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

install browser

more options

I need help in installing the browser.

I need help in installing the browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, your Firefox identified itself as version 52 running on Windows Vista. Are you trying to install a different version or Firefox, or install Firefox on a different computer?