Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefoz profiles and Firefox accounts

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1347815]
How can i automatically sign in with my Firefox account in multiple Firefox profiles? I have like 100 Firefox profiles that i use for different topics and would love to sync them all at once, i was looking for a file that stored the login approved for my Firefox account info to just copy paste that one file in all of my Firefox profiles, but can't really find it.

This is a problem because every single time i have to introduce my email and my password and sometimes it also asks for an email verification code :( .

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào