Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

High CPU usage by one firefox process

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

This one firefox process uses a lot of CPU and my cpu temps get up to 70 C which is the normal temp I get when running a stress test. Ending the process fixes the issue and firefox continues working but its really annoying to have to close it everytime firefox opens and sometimes I forget it only to find out that my cpu has been at 70 C for a few hours. How can I stop it once and for all?

This one firefox process uses a lot of CPU and my cpu temps get up to 70 C which is the normal temp I get when running a stress test. Ending the process fixes the issue and firefox continues working but its really annoying to have to close it everytime firefox opens and sometimes I forget it only to find out that my cpu has been at 70 C for a few hours. How can I stop it once and for all?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey there!

See the following website on what to do to fix the performance issue:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-or-cpu-resources

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah