Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

This Video File Cannot Be Played. (Error Code: 232011)

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 19 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Shashank Shekhar

more options

Hello,

I can`t look the video "Payithat Abdul Hamid" on website KayiFamily.com on my tabet. Error message This Video File Cannot Be Played (Error Code: 232011) appears. Other browsers don't work as well, but they don't show this error message. Tell me please how to solve this problem on firefox browser.

Thank you have a nice day. Jennet

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Jennet,

Fix 1: Many users on firefox were able to resolve the error code 232011 by disabling their browser extensions.

 • Open Firefox and click on the setting icon from the top right side of the screen.
 • Now from the bottom left side click on extensions and themes.
 • Choose extensions from the left side of the screen.
 • Now in the manage your extensions section disable the extension or add-ons one by one to see which one resolves the error code 232011 on your firefox browser.

Fix 2: Many times clearing cache and cookies on your browser fixes errors like 232011. If you’ve not cleared your browser cookies for a long time then you can face this videos cannot be played on your browser. Clearing these corrupted cookies and cache from your browser will fix the error code 232011.

 • Open the Firefox browser and click on the Settings icon from the top right side.
 • From the left side click on privacy and security.
 • Scroll down to the cookies and site data section and click on the clear data button.
 • Select cookies and cached data and click on the clear button.
 • Click on clear now to confirm.

Also see : https://droidtheory.com/fix-error-code-232011/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.