Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update made all my firefox webpages load simple

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Steve Nohava

more options

Please help! I'm long time Firefox user...love it. I just updated firefox and it seems all my webpages are basic. no color in my google calendar...all other webpages look horrible. I tried everything..can't fix it. Help! See screen shot...

Steve

Please help! I'm long time Firefox user...love it. I just updated firefox and it seems all my webpages are basic. no color in my google calendar...all other webpages look horrible. I tried everything..can't fix it. Help! See screen shot... Steve
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Looks like a problem with High Contrast Mode on Mac.

See "New" in the release notes.

Firefox now automatically enables High Contrast Mode when "Increase Contrast" is checked on MacOS in the Accessibility settings.


Make sure you allow pages to choose their own colors.

  • Settings -> General: Fonts & Colors -> Colors: "Override the colors specified by the page with my selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Looks like a problem with High Contrast Mode on Mac.

See "New" in the release notes.

Firefox now automatically enables High Contrast Mode when "Increase Contrast" is checked on MacOS in the Accessibility settings.


Make sure you allow pages to choose their own colors.

  • Settings -> General: Fonts & Colors -> Colors: "Override the colors specified by the page with my selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.

more options

That worked! Thank you!