Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to rename device in synced opened tabs?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 100 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Take a look at the screenshots. The second device is called "Firefox on HUAWEI LIO-L29", but I renamed it to "Mate 30 Pro" (screenshot 2).

Why is the device name displayed not "Mate 30 Pro", as in the case of "Macbook D14"? I renamed the device in Firefox settings a few days ago.

Take a look at the screenshots. The second device is called "Firefox on HUAWEI LIO-L29", but I renamed it to "Mate 30 Pro" (screenshot 2). Why is the device name displayed not "Mate 30 Pro", as in the case of "Macbook D14"? I renamed the device in Firefox settings a few days ago.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Open Firefox. In the current browser, press the 'hamburger' icon (3 horizontal lines) at the end of the toolbar. The first entry should be your user e-mail. Press the arrow to its right and select Manage Account.

Sign out everything you don't want on this list. If you sign out something by accident, just sign back in.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Open Firefox. In the current browser, press the 'hamburger' icon (3 horizontal lines) at the end of the toolbar. The first entry should be your user e-mail. Press the arrow to its right and select Manage Account.

Sign out everything you don't want on this list. If you sign out something by accident, just sign back in.