Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Did Not Connect: Potential Security Issue" does not allow the user to continue even if they know what they are doing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pevogam

more options

Hi,

There are circumstances where the domain owner of a given site could indeed have misconfigured their web site and I am grateful for Firefox detecting this and not immediately loading the page. My concern however is that I don't have the freedom to continue no matter what I try ("Advanced" only provides with the error message and has "Go back" option). I had to go so far to install Chrome in order to load the page - it detected the same problem but had a "go to the page despite this error" possibility. I am grateful for the security protection of Firefox but I would appreciate being allowed the freedom to load a page after being warned of any potential security hazard rather than being forced to not open it.

Thanks,

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.