Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Any way for more granular cookie deletion?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

With FF91, it seems I can only delete cookies for an entire domain. I occasionally have an issue with forums.xfinity.com where it won't load. Deleting the cookies for forums.xfinity.com would fix it. Now, with FF91, I have to delete ALL xfinity.com cookies! It seems as if there should be a way to open up the 'container' to see the sub-domains, and then you could further open that up if needed to delete an individual cookie.

With FF91, it seems I can only delete cookies for an entire domain. I occasionally have an issue with forums.xfinity.com where it won't load. Deleting the cookies for forums.xfinity.com would fix it. Now, with FF91, I have to delete '''ALL''' xfinity.com cookies! It seems as if there should be a way to open up the 'container' to see the sub-domains, and then you could further open that up if needed to delete an individual cookie.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can use the Storage Inspector to have finer control.