Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinned tabs and rows of bookmarks missing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi -Losa-

more options

On bootup yesterday, Firefox was a whole new animal?! 1) I had 12 or more pinned tabs which are now all not displayed/missing! 2) Had three rows thumbnail bookmarks displayed when Firefox opened which are not displayed/gone now! 3) Firefox would give a popup message that "Gah...tab (whatever), Reopen tab or Restart Firefox". This would typically occur late afternoon (FWIW, Eastern Standard Time). Only way to get Firefox to stay open was to reboot the system.

Not sure what has changed but would like to get back to where I was a week or so ago with Firefox. Please advise.

Giải pháp được chọn

Hello! Maybe this could help some? Please let me know if it works out.

Recover lost or missing Bookmarks

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hello! Maybe this could help some? Please let me know if it works out.

Recover lost or missing Bookmarks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.