Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where can I find the Firefox open source code and download it

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1910 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Where can I find and download it?

Where can I find and download it?

Giải pháp được chọn

Mozilla Central is the name of the mercurial repository that contains the source code of Firefox. Start by installing mercurial and cloning "MC":

hg clone https://hg.mozilla.org/mozilla-central/
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Mozilla Central is the name of the mercurial repository that contains the source code of Firefox. Start by installing mercurial and cloning "MC":

hg clone https://hg.mozilla.org/mozilla-central/