Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks sidebar font size edit

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 463 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ab2qik

more options

ff-90.0.2

Followed community advice but the following fails to work.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1306797

1. open "Help -> Troubleshooting Information" & find button to access the profile folder

2. find this button under: Application Basics > Profile dir > Open directory=/home/ab2qik/.mozilla/firefox/p3bbumtq.default-release click this button to open profile folder in Explorer

3. create a dir=chrome in this folder(all lowercase) 4. In dir=chrome create a text file=userChrome.css(all case sensitive) 5. userChrome.css - paste in text below 6. paste below code into chrome/userChrome.css:

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

  1. personal-bookmarks .toolbarbutton-text { font-size: 15px !important; }

7. (Quit/Exit) browser & restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

8. Firefox 69 & later

about:config > toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

set above pref to true this enables userChrome.css & userContent.css in chrome folder

Giải pháp được chọn

The code you posted only works for the bookmarks toolbar and not for the sidebar.

#personal-bookmarks .toolbarbutton-text { font-size: 15px !important; }

Try this code instead:

.sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-cell-text {font-size:15px!important;}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The code you posted only works for the bookmarks toolbar and not for the sidebar.

#personal-bookmarks .toolbarbutton-text { font-size: 15px !important; }

Try this code instead:

.sidebar-placesTreechildren::-moz-tree-cell-text {font-size:15px!important;}

more options

Thankyou its solved.