Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Menu drop down items not visible

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the menu drop downs under 'Edit' and 'View' and 'History' there are items that are 'inactive' and cannot be selected.

I have changed the background colour and look of the Menu drop downs in my CSS file but am looking for a way to show the 'unselectable' items.

In the Edit menu it is: Redo , Cut, Copy, Delete and associated keyboard shortcuts that have black text. i need light grey.

In the View menu it is: Text Encoding that is black

In the History menu it is: Recently closed windows

Does anyone have the code required to make them look light grey even if not 'selectable'. I have all selectable items with white text as the drop down background colour is teal.

I would appreciate any help I can get.

Haagen

Giải pháp được chọn

That is this CSS rule in chrome://global/skin/menu.css => color: GrayText;

You can override this color with a color of your choice in userChrome.css with the "!important;" flag appended.

Add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

menu[disabled="true"],
menuitem[disabled="true"],
menucaption[disabled="true"] {
  color: GrayText !important; /*your preferred color*/
}

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

That is this CSS rule in chrome://global/skin/menu.css => color: GrayText;

You can override this color with a color of your choice in userChrome.css with the "!important;" flag appended.

Add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

menu[disabled="true"],
menuitem[disabled="true"],
menucaption[disabled="true"] {
  color: GrayText !important; /*your preferred color*/
}

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

  • toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.