Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't show and render text while navigating

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

In some webstites, Firefox only have missing text and characters which is so painful and I can't read the information. I tried in many ways to sole the problem, but it still happen all the time. I'm on a Mac OSX El Capitan and the version of Firefox is 78.12.0.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.