Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fence Icon Above Email Address Box And Warning That Using Real Email Address Might Allow FaceBook to Track

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Elise

more options

Today is the first time I noticed a red fence icon above the box where I type my email address to login to the website where I do my work as a bookkeeper for a property management company. When I placed my cursor on the icon it said, "If you use your real email address here, Facebook may be able to track you. Click to learn more." See attached screenshot. But, clicking did nothing.

I'm pretty sure I'm safe since the email address I use to login to work is different from the one I use for Facebook, but could someone please shed more light on this?

Thanks! ~Elise

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Elise, this is a new feature of the Facebook Container extension. Although that box asks about sharing your email address with Facebook, it is not a determination that the site actually shares it with Facebook, it may be displayed on any website where you are entering your email address as a general reminder, and promoting the option to use a protected address (Firefox Relay).

Hữu ích?

more options

Thank you for the information, jscher2000! I'm pretty confident that Appfolio wouldn't share my email address with Facebook, but I'm going to look into Firefox Relay and see what that's all about.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.