Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my bookmarks after a "reset" in windows 10 and have no clue how to restore them?!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Is there a way to restore my previous list of bookmarks after losing my firefox browser along with my startpage search? After I did a "reset" I ended up with everything MS and with that, I lost my browser and search...stuck with Edge and other such stuff?

Is there a way to restore my previous list of bookmarks after losing my firefox browser along with my startpage search? After I did a "reset" I ended up with everything MS and with that, I lost my browser and search...stuck with Edge and other such stuff?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options