Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

An error occurred: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 84 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I am trying to search something on a search bar, it won't let me to do that using google search engine. When I am opening the network tab I can see An error occurred: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT error message.

Then I tried to change these settings https://support.mozilla.org/en-US/questions/1222439 but won't help.

When I am trying to search something on a search bar, it won't let me to do that using google search engine. When I am opening the network tab I can see An error occurred: SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT error message. Then I tried to change these settings https://support.mozilla.org/en-US/questions/1222439 but won't help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Also this is not happening always.. (which is weird.) (also I disabled the all extensions I installed and still no luck) I am using 90.0.2 (64-bit)

more options