Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't delete 137 KB of storage in my disk space.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I've used the "run" system and open the %temp% and deleted the temp files. It didn't delete the 137KB issue. I've used the "C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe" to clean "windows C drive " and deleted more temp files. I've gone to "Settings" in Firefox and click on "Cookies and Site Data" and then click on "Clear Data" and that didn't delete the 137KB issue. What is odd about this there's no name on this file. The 137KB comes up at "Cookies and Site Data; "Your stored cookies, site data, and cache are currently using 137 KB of disk space". Could it be "BIOS"? It' been asking me to upload this software and I always click "later".


Please help! ! ! Sincerely, Dan Yee

Được chỉnh sửa bởi cay6djy vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What is the name of the file?


Never post any personal information because an adware robot could find it, and start sending you all kinds of spam. This includes e-mail, phone, and home information.

Please remove that information from your post.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.