Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Navy Federal Login Credentials Wrong

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi namenew213

more options

When I try to log into Navy Federal on Firefox, I get kicked out and the website tells me I entered the wrong credentials. When I use Chrome or Edge and log in using the same credentials, I get into my account just fine. I've cleared all Navy Federal data from Firefox, turned on and off hardware acceleration, and toggled VPN on and off and it keeps happening.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If clearing cookies didn't help then it is possible that the cookies.sqlite file in the Firefox profile folder that stores the cookies got corrupted.

  • rename/remove cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and when present delete cookies.sqlite-shm and cookies.sqlite-wal in the Firefox profile folder with Firefox closed in case cookies.sqlite got corrupted.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

more options

This didn't work. I renamed the cookies file, and I can't rename or remove the other two because they're in use when I try. When I close Firefox in order to rename them, they disappear.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.