Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why isn't there a way to set the number of opened tabs after which the side scrolling option kicks in?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The side scrolling tabs feature is one of the best things about FF but why is this lacking? I should be able to determine myself after what number of tabs I want the option to open.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can't set how many tabs can be opened before the scroll buttons appear, but you can set the minimum tab width via browser.tabs.tabMinWidth on the about:config page. Note that browser.tabs.tabMinWidth can't go lower than 50.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.