Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Closed Caption missing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gabsc.db

more options

I have been trying to watch the video linked below with Closed Captions, but they won't appear. I tried opening it on other browsers, such as Opera GX, and it works just fine. I tried turning CC off and back on and reloading the page, it doesn't work. Please help.

https://learngerman.dw.com/en/bei-der-arbeit/l-38463139

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is weird. I see the closed captions if I start the video and immediately move the mouse out of the video. The captions disappear as soon if I hover the video and the controls appear. In Firefox 90 I need to close and restart Firefox to make this work again. In some Firefox versions it also works when I close and reopen the tab (Ctrl+W and Ctrl+Shift+T) and restart the video and quickly move the mouse away to make the captions reappear. In Firefox 68 this works better: I see the captions, but they disappear if I hover the video to make the controls appear but reappear if I wait long enough to auto-hide the controls or move the mouse out of the video.

Hữu ích?

more options

cor-el said

That is weird. I see the closed captions if I start the video and immediately move the mouse out of the video. The captions disappear as soon if I hover the video and the controls appear. In Firefox 90 I need to close and restart Firefox to make this work again. In some Firefox versions it also works when I close and reopen the tab (Ctrl+W and Ctrl+Shift+T) and restart the video and quickly move the mouse away to make the captions reappear. In Firefox 68 this works better: I see the captions, but they disappear if I hover the video to make the controls appear but reappear if I wait long enough to auto-hide the controls or move the mouse out of the video.

Yeah, that happened here , too. I'm not sure if it's a problem with Firefox or with the website per se. Do you know any test I could make to be sure?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.