Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox freezes on websites with video content

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox seems to freeze up after a while (the duration seems random) when there is a tab with video content playing. The audio can be heard to be playing, but the video does not update and the browser UI itself is unusable. This seems to be a new issue since Firefox 90. I have tried refreshing Firefox, but that did not help.

My add-ons are Bitwarden, uBlock Origin, Decentraleyes, Privacy Badger, Auto Tab Discard, SponsorBlock, Nuke Anything, and Facebook Containers. My about:support is at this Pastebin link.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.