Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

weird text cursor in graphic environment

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rodney

more options

Firefox browser 90.0.2 64-bit under Windows 10 build 18363.1016

There remains a blinking text cursor after mouse click in graphic environment, like if it was a text element... Two images added, an example in facebook and in youtube.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Funny thing, the caret browsing was apparently on after fresh reboot. I checked config params and set both accessibility.browsewithcaret and accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled false, since I don't need a caret browsing. Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi,

Looks like you accidentally turned on caret browsing;   you can turn it off (and on again, if you want to) by pressing the F7 key on your keyboard.

You can also go to the 3-bar menu => Settings => General;   under "Browsing":   make sure that "Always use the cursor keys to navigate within pages" is unchecked.

In case you want to disable caret browsing permanently :

Type (or copy and paste) in the address bar about:config and press Enter. Type (or copy and paste) in the search bar accessibility.browsewithcaret and set its value to false Same with accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Funny thing, the caret browsing was apparently on after fresh reboot. I checked config params and set both accessibility.browsewithcaret and accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled false, since I don't need a caret browsing. Thank you.

Hữu ích?

more options

latware said

Thank you.

      My pleasure;   have a nice day.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.