Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ID падения: bp-800e2379-d8dd-4ec2-9d33-b23a50210727

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

ID падения: bp-800e2379-d8dd-4ec2-9d33-b23a50210727

ID падения: bp-800e2379-d8dd-4ec2-9d33-b23a50210727

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 90.0.2 Build ID 20210721174149 (2021-07-21) Buildhub data OS Windows 10 OS Version 10.0.19043

Tue, 27 Jul 2021 12:48:56 GMT bp-800e2379-d8dd-4ec2-9d33-b23a50210727 Signature: je_free | mozilla::UntrustedModulesProcessor::ProcessModuleLoadQueue

Uptime 2 seconds

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : MOZ_RELEASE_ASSERT((mapelm->bits & ((size_t)0x01U)) != 0) (Double-free?)

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

more options

Do you have any other crash reports?

What were you doing at the time? surfing, watching a clip, reading something . . . .


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?